Ανακοινώσεις

10/4/09

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ - ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1/2009


BUSINESS ADVISORS – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

002/09 ΔΣ/ Κ.Π./ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

3/2009

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ - ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3/2009


Προκηρύσσεται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας νέων με αρχικό προϋπολογισμό κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτόν του Γ ΚΠΣ.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση νέων επιχειρηματιών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

• Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.

• Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

400.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης

€ 30.000

50% γενικά

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001)

200.000€ για τις επιχειρήσεις των υπολοίπων τομέων (συμπεριλαμβανομένων και του τομέα οδικών μεταφορών)

€ 30.000

50% γενικά

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001)

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία:

Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών

1.

Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

2.

Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων

3.

Προβολή-Προώθηση και Άλλες Δαπάνες
1 Πάγια (Εξοπλισμός , ειδικές εγκαταστάσεις κ.α)

1.1 Εξοπλισμός

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας:

• Παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, υπηρεσιών και εμπορευμάτων.

• Μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

• Ποιοτικού ελέγχου.

• Εξοπλισμός διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας (όπως γερανογέφυρες, ανυψωτικά μηχανήματα, καρότσια κ.λπ.).

• Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων.

• Εξοπλισμός περιορισμού της ρύπανσης (Συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων).

• Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας).

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισμικό (S/W) που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης.

• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου και περιφερειακές συσκευές (fax, φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, scanners, και άλλα περιφερειακά υπολογιστών).

• Δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια).

• Δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντέξιον κλπ.).

• Δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού.

1.2 Ειδικές Εγκαταστάσεις

Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν:

• Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση).

• Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης)

• Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

1.3 Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν:

• Μεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας

• Πατεντοποίηση

• Απόκτηση πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας

• Πιστοποίηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών

2 Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων

Η κατηγορία δαπανών αφορά:

• Κτιριακές εγκαταστάσεις.

• Διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισμάτων, επιχρίσματα, βαψίματα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων για τη χρησιμοποίησή τους στην προτεινόμενη επένδυση.

Επιπλέον

Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής.

• Μεταφορά και εγκατάσταση των παραπάνω.

Στην κατηγορία αυτή υποχρεωτικά περιλαμβάνονται δαπάνες για την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

3 Προβολή – Προώθηση, Άλλες δαπάνες

3.1 Προβολή – Προώθηση

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες:

• Συμμετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών).

• Διαφημιστικής καταχώρησης σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/ εξειδικευμένα για το αντικείμενο περιοδικά

• Δημιουργίας λογότυπου.

• Σχεδιασμού και εκτύπωσης διαφημιστικών εντύπων.

• Σχεδιασμός ιστοσελίδων για την προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο (Internet).

• Δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων (CD-ROM).

• Επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης.

3.2 Άλλες δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά μόνο τα παρακάτω:

• Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου υποβολής, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας).

• Δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχομένου).

Σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισμός να περιλαμβάνονται επαγγελματικά ή μικτής χρήσης μεταφορικά μέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης με ανώτατο όριο ποσό 25.000 ΕΥΡΩ.

Εξαίρεση αποτελεί ο τομέας των οδικών μεταφορών για τον οποίο δεν υφίσταται ο περιορισμός του παραπάνω ανώτατου ορίου.

2. Γυναικεία επιχειρηματικότητα. Προκηρύσσεται το πρόγραμμα ενίσχυσης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων με 50% από γυναίκες 18 έως 55 ετών από τον ΕΟΜΜΕΧ.

Προκηρύσσεται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράση ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία της δικής τους πρωτότυπης βιώσιμης μικρομεσαίας επιχείρησης στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες:

• Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991.

• Είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

400.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης

€ 30.000

50% γενικά

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001)

200.000€ για τις επιχειρήσεις των υπολοίπων τομέων (συμπεριλαμβανομένων και του τομέα οδικών μεταφορών)

€ 30.000

50% γενικά

60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001)

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία:

1.

Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

2.

Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων

3.

Προβολή-Προώθηση και Άλλες Δαπάνες

Πάγια (Εξοπλισμός , ειδικές εγκαταστάσεις κ.α)

1.1 Εξοπλισμός

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας:

• Παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, υπηρεσιών και εμπορευμάτων.

• Μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

• Ποιοτικού ελέγχου.

• Εξοπλισμός διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας (όπως γερανογέφυρες, ανυψωτικά μηχανήματα, καρότσια κ.λπ.).

• Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων.

• Εξοπλισμός περιορισμού της ρύπανσης (Συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων).

• Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας).

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισμικό (S/W) που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης.

• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου και περιφερειακές συσκευές (fax, φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, scanners, και άλλα περιφερειακά υπολογιστών).

• Δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια).

• Δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντέξιον κλπ.).

• Δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού.

1.2 Ειδικές Εγκαταστάσεις

Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν:

• Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση).

• Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης)

• Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

1.3 Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Στην κατηγορία αυτή οι δαπάνες αφορούν:

• Μεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας

• Πατεντοποίηση

• Απόκτηση πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας

• Πιστοποίηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών

2 Κτιριακά και διαμόρφωση χώρων

Επιπλέον

Η κατηγορία δαπανών αφορά:

• Κτιριακές εγκαταστάσεις.

• Διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισμάτων, επιχρίσματα, βαψίματα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων για τη χρησιμοποίησή τους στην προτεινόμενη επένδυση.

• Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής.

• Μεταφορά και εγκατάσταση των παραπάνω.

Στην κατηγορία αυτή υποχρεωτικά περιλαμβάνονται δαπάνες για την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

3 Προβολή – Προώθηση, Άλλες δαπάνες

3.1 Προβολή – Προώθηση

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες:

• Συμμετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών).

• Διαφημιστικής καταχώρησης σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/ εξειδικευμένα για το αντικείμενο περιοδικά

• Δημιουργίας λογότυπου.

• Σχεδιασμού και εκτύπωσης διαφημιστικών εντύπων.

• Σχεδιασμός ιστοσελίδων για την προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο (Internet).

• Δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων (CD-ROM).

• Επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης.

3.2 Άλλες δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά μόνο τα παρακάτω:

• Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου υποβολής, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας).

• Δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχομένου).

Οι υποψήφιες επιχειρηματίες πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένο και αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Θα προτιμούνται κατ' αρχήν οι προτάσεις που «φέρουν νέες ιδέες», είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος προκειμένου για την προετοιμασία του φακέλλου αίτησης σας από Αθήνα και επαρχία επικοινωνήστε με το Τμήμα Συμβούλων , κο Κων/νο Παπαδόπουλο , στα τηλ.: 210 - 495 90 90.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α) , τα μηνύματα
e-mail, για να είναι έγκυρα θα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα : Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (για Νομικό πρόσωπο), ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου ή fax, ιδιότητα του χειριστή. Αν τα μηνύματα προέρχονται απο υπηρεσία ή Δημόσιο φορέα να περιέχουν επιπλέον θέμα, ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τεκμαίρεται οτι έχει περιέλθει κανονικά στον λήπτη αν υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση.

www.eniac.gr

8 , DIMITRAKOPOULOU ΑΘΗΝΑ 18120 , TEL.: 210 – 495 90 90 f.:- 495 90 76

ENIAC Limited , BUSINESS ADVISORS , BUSINESS CONSULTANTS